Yogena cittasya padena vacam
Malam sarirasya ca vaidyakena
Yopacarottam pravaram muninam
Patañjali prañjliranato’ smi
Abahu purusakaram
Sankha cakrasi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patañjalim
Hari om